หลักสูตร จป. หัวหน้างาน 1,000 บาท โปรโมชั่น 2565

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน
(พิเศษ Inhouse Training 20,000 บาท)
ใบสมัครอบรม Public Training
ใบสมัครอบรม Inhouse Training
รายละเอียดวิชา

หลักสูตร จป. บริหาร 1,500 บาท โปรโมชั่น 2565

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร (พิเศษ Inhouse Training 20,000 บาท)
ใบสมัครอบรม Public Training
ใบสมัครอบรม Inhouse Training
รายละเอียดวิชา

หลักสูตร จป. เทคนิค 2,500 บาท จป.หัวหน้างาน 1,000 บาท โปรโมชั่น 2565

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค
(พิเศษ Inhouse Training 27,500 บาท)
Plublic Online ท่านละ 2,500 บาท เท่านั้น! (ไม่รวม Vat 7 %)
ใบสมัครอบรม Public Training
ใบสมัครอบรม Inhouse Training
รายละเอียดวิชา

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ใบสมัครอบรม

รายละเอียดวิชา

หลักสูตรที่อับอากาศ 4 ผู้

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

ใบสมัครอบรม

รายละเอียดวิชา

Lockout Tagout

หลักสูตร : การป้องกันและลดความสูญเสียด้วยระบบ Lockout Tagout

SMOHS 11

1) หลักการและเหตุผล

จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานของสำนักงานประสังคม พบว่าสาเหตุการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์แหล่งจ่ายพลังงานต่างๆก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือถึงขั้นสูญเสียอวัยวะเป็นสถิติการประสบอันตรายอันดับต้นๆติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียดังกล่าวผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้องกันอันตรายในขณะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 (ข้อ 4.) (ข้อ 57.)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 (ข้อ 16.)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 งานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยส่วนที่ 1 งานไฟฟ้า(ข้อ 23.) (ข้อ 57.)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานในที่อับอากาศ  พ.ศ. 2547 (ข้อ 11.)

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง OSHA  HSE EU-OSHA

2) วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามข้อกำหนด มาตรฐานด้านความปลอดภัย

2.2  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ถึงอันตรายอันเกิดจากพลังงานต่างๆในขณะทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์

2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้องกันอันตรายในขณะซ่อมบำรุงเครื่องจักร

2.4 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ ระบบ Lock  Out  Tag out ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ควบคุมงาน พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต งานก่อสร้าง งานปรับแต่งเครื่องจักร งานตรวจสอบ งานดัดแปลง งานทำความสะอาดและผู้ที่สนใจทั่วไป

4) วิธีการฝึกอบรม

กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม สาธิตและการฝึกปฏิบัติ การซักถาม ตอบปัญหา กรณีศึกษา การอภิปราย

5) ระยะเวลาอบรม 1วัน (6ชั่วโมง)

6) วิธีการวัดและประเมินผล

แบบทดสอบ Pre-Test  Post –Test  ระหว่างการฝึกอบรม และสังเกตจากการเข้าร่วมปฏิบัติ

7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ ถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ตัดแยกพลังงานโดยใช้ระบบ Lock Out และ Tag Out

8) อัตราค่าลงทะเบียน In House Training  

ราคา   15,000 บาท

9) วิทยากรผู้บรรยาย/ปฏิบัติ

 อ.ชเยศ แก้วลิบ

  • วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )
  • กรรมการบริหาร บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด

10) กำหนดการฝึกอบรม   

เวลา หัวข้อบรรยาย
08.00 – 08.30 น. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
08.30 – 10.30 น. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง,ความสำคัญของระบบ Lock Out  Tag Out

พลังงานที่ก่อให้เกิดอันตราย,งานที่ต้องการใช้ระบบ Lock Out Tag Out

10.45 – 12.00 น. ขั้นตอนการควบคุมพลังงาน

ตัวอย่างอุปกรณ์ตัดจ่ายพลังงาน องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ     LOTO

กุญแจล็อก

การใช้อุปกรณ์ระบบ Lock Out Tag Out

ขั้นตอนการปลดอุปกรณ์ , ขั้นตอนทำงานร่วมกับผู้รับเหมา,  ขั้นตอนการเปลี่ยนกะ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น.

ประเภทของอุปกรณ์ระบบ LOTO

กุญแจล็อก,Lock Out Hasps  ชุดล็อกและป้าย ชุดล็อกเบรกเกอร์ ชุดล็อกปุ่มกด ชุดล็อกปลั๊กไฟฟ้า

ถุงล็อกชุดควบคุมรอกไฟฟ้า  ชุดล็อกอเนกประสงค์แบบสายเคเบิ้ล ชุดล็อกเกตวาล์ว

ชุดล็อกหัวต่อระบบนิวเมติก

อุปกรณ์ช่วยล็อกแบบอื่นๆ ตัวอย่างรูปแบบป้าย

14.45 – 16.30 น. สรุปขั้นตอนทำ LOTO

สรุปขั้นตอนล็อกและการปิดป้าย

สรุปขั้นตอนการปลดล็อก

กิจกรรมกลุ่ม

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

หมายเหตุ *** พัก/Break   ช่วงเช้าเวลา 10.30 -10.45 น.   ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น.

พักกลางวัน  เวลา 12.00-12.00 น.