บริษัทเซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

หลักสูตรที่อับอากาศ 27,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน

 15 คน/27,500 บาท     30 คน/37,500 บาท

หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

 28,000 บาท  

หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กับที่

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

22,500 บาท

louck out tag out

หลักสูตร Lockout Tagout

การป้องกันและลดความสูญเสียด้วยระบบ Lockout Tagout

15,000 บาท

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551  หมวด 11 ว่าด้วย การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทะลายและการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ

15,000 บาท 

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ลูกจ้างใหม่

หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  พ.ศ. 2554

15,000 บาท

หลักสูตร FORK LIFT

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

15,000 บาท

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

สารเคมีแต่ละชนิดมีโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติ  สถานะและประเภทของสารเคมีนั้นๆ

15,000 บาท

ติดต่อเรา

                                                                      
———————————————————————–                                                             
Tel081-588-8972 , 086-757-4837                                 
E-mailknowledge-center@hotmail.com,                              safetymaster2505@gmail.com,
             kaewlib2532@gmail.com
Line : kaewnopakaowTachat01
Facebook : Safetymaster