หลักสูตรอบรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร จป. หัวหน้างาน

In-house Training 20,000 บาท/20 คน

Online Training 1,500 บาท/คน

(ไม่รวม vat 7%)  

หลักสูตร จป. บริหาร

In-house Training 20,000 บาท/20 คน

Online Training 1,500 บาท/คน

(ไม่รวม vat 7%)  

หลักสูตร จป. เทคนิค

In-house Training 27,500 บาท/20 คน

Online Training 2,500 บาท/คน

(ไม่รวม vat 7%)  

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ 4 ผู้

ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุม  ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน

37,500 บาท ( 15 คน) 45,000 (30 คน)  

PROMOTION  ภายในปี   2565  

หลักสูตร ผู้อนุญาต

15,000 บาท  (15 คน) 1 วัน

หลักสูตร ผู้ควบคุม

27,500 บาท (15 คน) 37,500 บาท (30 คน)  2 วัน

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ

35,000 บาท (15 คน)  45,000 บาท (30 คน) 3 วัน

หลักสูตร การฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในที่อับอากาศ

15,000 บาท (30 คน) 1 วัน

หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น
ชนิดเคลื่อนที่

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

 35,000 บาท  

หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กับที่

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

27,500 บาท

louck out tag out

หลักสูตร Lockout Tagout

การป้องกันและลดความสูญเสียด้วยระบบ Lockout Tagout

15,000 บาท

หลักสูตรความปลอดภัย
ในการทำงานที่สูง

 

15,000 บาท 

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ลูกจ้างใหม่

หลักสูตรความปลอดภัย
อาชีวอนามัยสำหรับลูกจ้าง
ทั่วไป และลูกจ้างใหม่

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  พ.ศ. 2554

15,000 บาท

หลักสูตร FORK LIFT

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

15,000 บาท

หลักสูตรความปลอดภัยใน
การทำงานกับสารเคมีอันตรายและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 2556

15,000 บาท