หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย

ที่อับอากาศ

ราคา 27,500 บาท/15 คน
ราคา 37,500 บาท/30 คน

  ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

บุคลากรเฉพาะ

ราคา 17,000 บาท

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ราคา 15,000 บาท/20 คน
ราคา 25,500 บาท/30 คน

ความปลอดภัยในการทำงาน ที่สูง  

Lockout Tagout

ราคา 15,000 บาท

 Lockout  Tagout

 

FORK LIFT

ราคา 15,000 บาท

   เทคนิคการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ปั้นจั่นอยู่กับที่

ราคา 22,500 บาท/20 คน

    การใช้ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กับที่

ปั้นจั่นเคลื่อนที่

ราคา 28,000 บาท/20 คน

การใช้ปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่

การปฐมพยาบาล

ราคา 15,000 บาท

     การช่วยเหลือชีวิต และ            การปฐมพยาบาลเบื้องต้น      

การจัดเก็บสารเคมี

ราคา 15,000 บาท

ความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีอันตราย และการโต้ตอบกรณีเหตุฉุกเฉิน

ทำงานกับสารเคมี

ราคา 15,000 บาท

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

สารเคมีหกรั่วไหล

ราคา 15,000 บาท

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี และการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน กรณีหกรั่วไหล

ลูกจ้างใหม่

ราคา 15,000 บาท

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่