ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

SMOHS 22

1) หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยละสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

2) วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งอาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจ หรือได้รับอันตรายจากสารพิษรวมถึงการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงานในที่อับอากาศ

3) ขอบเขตการบังคับ

ใช้บังคับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการที่มีที่อับอากาศ

4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ ถึงหลักการและวิธีปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัย

5)  กลุ่มเป้าหมาย

ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศและท่านที่สนใจสำหรับการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

6) กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับ ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา 16 ชั่วโมง  ( ทฤษฎี11 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง )

ราคา  35,000 บาท/15 ท่าน เหลือ 27,500 บาท           

ราคา  50,000 บาท/30 ท่าน เหลือ 37,500 บาท

วันแรกของการฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี)

เวลาหัวข้อบรรยาย/อบรม
07.45 – 08.00 น.แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
08.00 – 09.00 น.กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
09.00 -10.00 น.ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศและอันตรายในที่อับอากาศ          
10.00 -11.00 น.การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในที่อับอากาศ
11.00 -12.00 น.วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย            
12.00 -13.00 น.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
13.00 -14.00 น.ระบบการขออนุญาตและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ
14.00 -15.00 น.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
15.00 -16.00 น.เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ                            
16.00 -17.00 น.เทคนิคการระบายอากาศ      

วันที่สองการฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี)

เวลาหัวข้อบรรยาย/อบรม
08.00 – 08.30 น.อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
08.30 – 09.00 น.การสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว
09.00 – 09.30 น.การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่อับอากาศ          
09.30 -10.00 น.การดับเพลิงขั้นต้น
10.00 -10.30 น.การช่วยเหลือ และช่วยชีวิต
10.30 -11.00 น.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือเบื้องต้น            
วันที่สองภาคปฏิบัติ
11.00 -12.00 น.เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศและการเขียน Work permit
13.00 -14.00 น.การช่วยเหลือ และช่วยชีวิต
14.00 -15.00 น.เทคนิคการระบายอากาศ
15.00 -16.00 น.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือเบื้องต้น
16.00 -17.00 น.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานในที่อับอากาศ