ประวัติบริษัท

           บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  4  มกราคม 2560  ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560010714  มีกรรมการของบริษัท 4 คน ประกอบด้วย

1) นายชเยศ  แก้วลิบ                                       2) นางภิรมญา  แก้วลิบ

3) ว่าที่ร้อยตรีธีทัต  แก้วลิบ                               4) นางสาวมณีกานต์  แก้วลิบ

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 189/4 หมู่บ้านบดินทร4 ถนน นิมิตใหม่ ซอย 9/1 แขวงทรายกองดิน เขต คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 10510

            วิสัยทัศน์ของธุรกิจ เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการให้บริการคำปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการบริหารงานบุคคล ด้วยบุคลากรและทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ แห่งมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549  ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง ตรงกับความต้องการเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เปี่ยมด้วยคุณภาพ ทั้งด้านทักษะ วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน วัฒนธรรมขององค์กรและกระบวนการธุรกิจขององค์กร