เปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะ

หลักสูตร: บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการจัดเก็บวัตถุอันตราย SMOHS 19

บริษัทเซฟตี้มาสเตอร์ จำกัด เปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการจัดเก็บวัตถุอันตราย
เน้นเจาะลึกแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

ตารางอบรมบุคลากรเฉพาะ

วิทยากร อาจารย์ชเยศ    แก้วลิบ 

  • วิทยากรสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )

  • กรรมการบริหาร บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน 1,926 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนรวมค่าวิทยากร/เอกสารอบรม/วุฒิบัตร/ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่างเช้า-บ่าย