สารเคมีอันตราย

กฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย