ความร้อน แสง เสียง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

กฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ