ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ฉบับที่ ๒

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า